a
您现在的位置:诗歌常识题库 > 儿童文学

《西游记平话》成书年代补证

发布者:admin
日期:2019-07-09 12:09

《西游记平话》成书年代补证

《平话》成书年代补证曹炳建现存《西游记平话》(下简称平话)残文有三处:(一)《永乐大典》中的梦斩泾河龙;(二)《销释真空宝卷》的有关文字;(三)朝鲜古代汉语教科书《朴通事谚解》中的车迟国斗圣及有关的八条注文。

前人界定《平话》的成书年代,主要依据《销释真空宝卷》。 因该宝卷称为大成至圣文宣王,此封号始于元大德十一年(1307年);又因全文皆采用三、三、四的句法结构,很接近变文体裁,与明初宝卷在唱的部分加进当时流行歌曲颇不相同,故郑振铎在《三十年来中国文学新资料发现记》中,认为此宝卷为元人抄本,《平话》也就当然地被认定为成书于元末明初。

而胡适《跋〈销释真空宝卷〉》则认为此宝卷成书于吴承恩《西游记》之后。

今人又猜测《平话》为元代初年之物.可见《平话》的成书年代问题仍有争议。

今特就郑振铎之说补证如下。 我们先看《平话》成书的下限。

《朴通事谚解》的有关注文记载,唐僧于花果山石缝中救了孙行者,与沙和尚及黑猪精朱八戒偕往西天取经。

这同明代以前其它的有关西游故事把猪八戒称为朱八戒(界)是一致的。

明建国后,一般都改朱为猪(杨景贤的《西游记》杂剧即如此)。 这显然是因明代国姓为朱,再称黑猪精为朱八戒,就会冒触忤本朝国姓的危险。

鉴于此,似乎可以确定,《平话》成书的下限当在明朝初年。 我们再看《平话》成书的上限。 《朴通事谚解》中关于二郎神的注文说:按《西游记》:西域花果山洞有老猴精,号齐天大圣,神变无测,闹乱天宫。

玉帝命李天王领神兵往捕,相战失利。 灌州灌江口立庙有神,曰小圣二郎,又号二郎贤圣。 天王请二郎捕获大圣,即此庙额曰:昭惠灵显真君之庙。 查《西游记》第六回小圣施威降大圣,二郎亦自称敕封昭惠灵显王,二者基本一致。 可是,元杂剧以及元明其它有关二郎神的作品,就笔者所见,均记二郎的封号为清源妙道真君.据《古今图书集成》之博物汇编神异典第三十九卷杂鬼神部汇考一所载:按《八闽通志》:赵昱,蜀青城山人,仕隋。 尝斩蛟、拯民、垫溺,其民立祠灌江口祀之。 唐封赤诚王。

宋真宗加封清源妙道真君。 可知,清源妙道真君这个封号,乃北宋真宗加封。

杂剧及元明其它作品中的二郎封号,当本此无疑。

再,上书同卷又说:按《八闽通志》:元至正十四年,福宁州大饥,清源妙道真君赵昱化为商人,由湖广附米舟至指松山,谓舟人曰:米至是,其直十百。

遂以所执扇畀舟人,乃由小舟登陆,约曰:明当相迓。 是夕,见梦于乡人曰:米舟至矣,极往松山迓之。 明日,米舟果至。 视舟人所执扇,则庙中旧物也。

有司以闻,加封灵惠感正博济真君。

此封号既不为《平话》所用,亦未见于其它典籍,大概是鲜为人知之故。

再,王圻《续文献通考》卷一百一十杂祠于元文宗名下记曰:至顺元年……二月,加封秦蜀郡太守李冰为圣德英惠王,其二郎神为英烈昭惠灵显仁佑王。 此封号和《平话》中的昭惠灵显真君虽并不完全一致,但《平话》作者为简练称呼,缩短行文,便于讲说,删去英烈二字,改陌生的仁佑王为人们熟知的真君,当容易理解。

假如这种推测不错,则《平话》成书的上限,当为元文宗至顺元年,即公元1330年。 再,二郎此封号仅见于《平话》和吴承恩《西游记》,不见于后世其它典籍。 大概因二郎此封号为元蒙所封,明人不屑称之之故。 此可证吴承恩《西游记》的祖本确为《平话》,又可证《平话》确实成书于元末明初。

此说当否,望指教。

原载:《河南师范大学学报(哲学社会科学版)》1996年04期。

上一篇:晏殊《浣溪沙》全诗赏析

下一篇:没有了

友情链接